Pályázati felhívás

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.-a alapján

pályázatot hirdet

 

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata

Napsugár Bölcsőde

 

bölcsőde  tagintézményvezető

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde tagintézmény vezetése, irányítása, szakszerű működtetése, az intézmény alapít okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának intézményvezetőjével.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          Felsőfokú képesítés, kisgyermekgondozó, -nevelő,

-          kisgyermekgondozói, -nevelői munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

-          büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

-          cselekvőképesség,

-          a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. melléklet 1.2/C pontjában előírt képesítési követelményeknek történő megfelelés,

-          a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          szakirányú főiskolai végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzésben való részvétel

 

Elvárt kompetenciák:

-          kiváló szintű gyermekközpontúság,

-          kiváló szintű empátia,

-          jó kommunikációs képesség,

-          jó problémamegoldó képesség,

-          jó szintű terhelhetőség,

Pályázat részeként benyújtandó:

-          személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

-          a tagintézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

-          végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          nyilatkozat arról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

-          nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

-          büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodóné Erős Rózsa nyújt, a 42/630-863-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátor Város Szociális Szolgálata címére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Vár utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1478/2016, valamint a munkakör megnevezését: bölcsőde tagintézményvezető.

-          Elektronikus úton Bodóné Erős Rózsa részére a szocialisintezmeny@nyirbator.hu E-mail címen keresztül,

-          Személyesen: Bodóné Erős Rózsa Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Vár utca 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai előkészítő bizottság véleményét követően az intézményvezető dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.január 15.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:  2016. december 12.

      www.nybszocialisszolgalat..hu

 

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nybszocialisszolgalat.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

 

Hírek: