Család és gyermekjóléti központ

 A Család és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében az alábbiakat biztosítja Nyírbátorban és a kistérségben dolgozókkal team munkában:

·          utcai szociális munkát,

·          iskolai szociális munkát

·          kapcsolattartási ügyeletet,

·          készenléti szolgálatot,

·          jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,

·          családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát.

 

Továbbá a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében

 

·         az esetmenedzser  kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a   gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

·          javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek megelőző pártfogására,   a gyermek családjából történő kiemelésére, családba fogadó gyám kirendelésére,

·          együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal,

·          a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez

·          utógondozást végez

·          védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít

·         szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATÁNAK

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA/SZOLGÁLATA

 

2016.január 01-től működik városunkban a Városi Szociális Szolgálat keretein belül az összevont  Család –és Gyermekjóléti Központ/Szolgálat.

 A Család –és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei Nyírbátor mellett a járás 19 településen (Bátorliget, Terem, Nyírvasvári, Piricse, Encsencs, Penészlek, Ömböly, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírderzs, Nyírlugos, Kisléta, Nyírcsászári, Nyírpilis, Nyírgyulaj, Máriapócs, Pócspetri) látják el a hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatokat, a Család –és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői Nyírbátor város lakosainak biztosítja az alapszolgáltatást.

 A város lakossága megtalál bennünket a Nyírbátor, Vár u. 1 sz alatt, az igényesen felújított új környezetben.

Telefonos elérhetőségünk : 42- 630-863

Munkatársaink:

Család –és Gyermekjóléti Központ / Szolgálat vezető:Dávidné Szabó Aranka

Munkatársak-esetmenedzserek:

Bodnár Beáta

Dánfi Brigitta

Csere Ilona

Oláh Edit

Kiss Eleonóra Orsolya

Szűcsné Török Erika

                              családsegítők: 

Dankó Géza

Tóth Erika

Éles Lászlóné (Piroska)

Oláh Zsanett

                   szociális asszisztens:

Rembeczkiné Sólyom Éva

 

Család –és gyermekjóléti Központ/ Szolgálat ügyfélfogás rendje:

 • hétfő-kedd- csütörtök : 8 órától          -16 óráig
 • szerda- péntek : nincs ügyfélfogadás
 • jogi tanácsadás, tájékoztatás nyújtás kéthetente szerda napokon 14 órától
 • pszichológiai tanácsadás nyújtása- egyeztetés szerint

 

A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATAI:

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a családsegítő:

-          tájékoztatást nyújt a gyermekeknek ill. a szülőknek  mindazon jogokról,kötelességekről, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával

-          Pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást végez,  vagy ezekhez a  tanácsadásokhoz való hozzájutást megszervezi

-          Segíti  a  válsághelyzetben lévő várandós anyákat

-          Szabadidős programokat szervez (játszóházak, szülőklub, speciális gyermek csoportok)

-          Hivatalos ügyek intézésében közreműködik

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

-          a védőnők, gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak, egyesületek bevonásával észlelő és jelzőrendszert működtet

-          esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket tart, éves tanácskozást szervez a jelzőrendszeri tagokkal, a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel  

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:

-          komplex családgondozást végez

-          A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

 

A KÖZPONT CÉLJA: hogy az alapvető szociális gondokkal átszőtt egyének és családok krízishelyzetét egységben kezelje, a tartósan segítségre szorulók átfogó gondozása, szociális és mentális ellátás biztosítása, valamint prevenció.

FELADATA:

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

 • utcai szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

 

Az esetmenedzser gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

lányarc

„Nem mindegy

,hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre

és nem mindegy,

hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra”