Család és gyermekjóléti szolgálat

Célja: a működési területén Nyírbátor Városban (lakosai) élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. A települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A szolgálat ezt a feladatát egyénre, családra vonatkozó gondozási terv alapján végzi, személyes kapcsolat keretén belül.

A családok, egyének számára a családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Vagy a kliens fordul hozzánk problémájával, segítséget kérve, vagy a részünkről felajánlott segítséget elfogadja. Célunk a bizalomra épülő személyes kapcsolat kialakítása klienseinkkel, ami nagyban megkönnyíti az együttműködést a probléma megoldásának érdekében.

Megelőző tevékenység: ennek keretén belül figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi az illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.

Veszélyeztető és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretén belül elősegíti az egészségügyi szolgálatok, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

A család és gyermekjóléti Szolgálatnál Hétfő- Kedd –Csütörtöki napokon van ügyfélfogadási idő. 

 

 

NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATÁNAK

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA/SZOLGÁLATA

 

2016.január 01-től működik városunkban a Városi Szociális Szolgálat keretein belül az összevont  Család –és Gyermekjóléti Központ/Szolgálat.

 A Család –és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei Nyírbátor mellett a járás 19 településen (Bátorliget, Terem, Nyírvasvári, Piricse, Encsencs, Penészlek, Ömböly, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírderzs, Nyírlugos, Kisléta, Nyírcsászári, Nyírpilis, Nyírgyulaj, Máriapócs, Pócspetri) látják el a hatósági intézkedéssel kapcsolatos feladatokat, a Család –és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői Nyírbátor város lakosainak biztosítja az alapszolgáltatást.

 A város lakossága megtalál bennünket a Nyírbátor, Vár u. 1 sz alatt, az igényesen felújított új környezetben.

Telefonos elérhetőségünk : 42- 630-863

Munkatársaink:

Család –és Gyermekjóléti Központ / Szolgálat vezető:Dávidné Szabó Aranka

Munkatársak-esetmenedzserek:

Bodnár Beáta

Dánfi Brigitta

Csere Ilona

Oláh Edit

Kiss Eleonóra Orsolya

Szűcsné Török Erika

                              családsegítők: 

Dankó Géza

Tóth Erika

Éles Lászlóné (Piroska)

Oláh Zsanett

                   szociális asszisztens:

Rembeczkiné Sólyom Éva

 

Család –és gyermekjóléti Központ/ Szolgálat ügyfélfogás rendje:

 • hétfő-kedd- csütörtök : 8 órától          -16 óráig
 • szerda- péntek : nincs ügyfélfogadás
 • jogi tanácsadás, tájékoztatás nyújtás kéthetente szerda napokon 14 órától
 • pszichológiai tanácsadás nyújtása- egyeztetés szerint

 

A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FELADATAI:

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a családsegítő:

-          tájékoztatást nyújt a gyermekeknek ill. a szülőknek  mindazon jogokról,kötelességekről, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával

-          Pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást végez,  vagy ezekhez a  tanácsadásokhoz való hozzájutást megszervezi

-          Segíti  a  válsághelyzetben lévő várandós anyákat

-          Szabadidős programokat szervez (játszóházak, szülőklub, speciális gyermek csoportok)

-          Hivatalos ügyek intézésében közreműködik

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

-          a védőnők, gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak, egyesületek bevonásával észlelő és jelzőrendszert működtet

-          esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket tart, éves tanácskozást szervez a jelzőrendszeri tagokkal, a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel  

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:

-          komplex családgondozást végez

-          A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

 

A KÖZPONT CÉLJA: hogy az alapvető szociális gondokkal átszőtt egyének és családok krízishelyzetét egységben kezelje, a tartósan segítségre szorulók átfogó gondozása, szociális és mentális ellátás biztosítása, valamint prevenció.

FELADATA:

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

 • utcai szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,

 

Az esetmenedzser gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

lányarc

„Nem mindegy

,hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre

és nem mindegy,

hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra”